9 Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây mới nhất

Bài 10 trang 71

) Vẽ đường tròn tâm 

O bán kinh 

R=2

 cm. Nêu cách vẽ cung 

AB

 có số đo bằng 

600

. Hỏi dây 

AB

 dài bao nhiêu xentimet?

b) Làm thế nào để chia được đường tròn thành sáu cung bằng nhau như trên hình 12.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đường tròn 

(O;R)

. Vẽ góc ở tâm có số đo  

600

. Góc này chắn 
 có số đo  

600

 (hình a).

Tam giác 

AOB

 cân có 

O^=600

 nên tam giác đều, suy ra 

AB=R

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 11 trang 71

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 12 (trang 72 SGK Toán 9 tập 2): Cho tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC. Từ O lần lượt hạ các đường vuông góc OH, OK với BC và BD

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

a) Chứng minh rằng OH > OK.

b) So sánh hai cung nhỏ BD và BC.

 

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 13 (trang 72 SGK Toán 9 tập 2): Chứng minh rằng: trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Vậy: trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau (đpcm).

Bài 14 (trang 72 SGK Toán 9 tập 2): a) Chứng minh rằng đường kính đi qua hai điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây cung căng cung ấy. Mệnh đề đảo có đúng không? Hãy nêu thêm điều kiện để mệnh đề đảo đúng.

b) Chứng minh rằng đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây cung ấy và ngược lại.

Lời giải

Hình vẽ cho cả hai phần a, b:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

 

Xem thêm