9 Soạn bài Hợp đồng mới nhất

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG
Đọc văn bản đã cho và trả lời câu hỏi.
a)  Cần phải có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhầm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.
b)  Hợp đồng ghi lại sự thỏa thuận giữa hai bên về việc thiết lập thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đối với một công việc liên quan. 
c)  Là cơ sở pháp lí, hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác. 
Các bên tham gia hợp đồng phải biểu hiện sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ kí của những đại diện có đủ tư cách pháp lí.
d)  Một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ…
II. CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG
Đọc Hợp đồng mua bán sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.
1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:
+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.
+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).
+ Các căn cứ để kí hợp đồng.
2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.
3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ kí của đại diện hai bên kí hợp đồng.
4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.
III. LUYỆN TẬP
Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:
+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.
+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.
+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ
Hôm nay, ngày … tháng … năm…
Tại địa điểm:……………………….
Bên chủ nhà
Ông (bà):…
Địa chỉ thường trú:…………………
Bên thuê nhà
Ông (bà): ..
Địa chỉ thường trú:…………………
Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………
Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:
Điều 1
Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…
Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )
Giá thuê: 10 000đ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm
Điều 2
Ông (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.
Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.
Bên thuê nhà
(Họ tên và chữ kí)
Bên chủ nhà
(Họ tên và chữ kí)

Xem thêm