9 Soạn bài Khởi ngữ mới nhất

I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ
 
Câu 1: Các thành phần in đậm không phải là chủ ngữ, vì không phải là chủ thể của hành động, tính chất được nói đến ở vị ngữ.
 
Các từ in đậm đứng trước chủ ngữ đều nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
 
Câu 2: Trước các từ in đậm này có các từ “còn” (câu a), “với” (câu c). Các từ này đều là quan hệ từ; ngoài ra có thể thêm từ “còn”, “về” (câu b), thay từ “về” bằng từ “đối với” (câu c).
 
II. Luyện tập
 
Câu 1:
 
Các khởi ngữ (im đậm): Điều này (a); Đối với chúng mình (b); Một mình (c); Làm khí tượng (d); Đối với cháu (e).
 
Câu 2:
 
a. Làm bài (thì) anh ấy (làm bài) cẩn thận lắm.
 
b. Hiểu (thì) tôi hiểu rồi nhưng giải (thì) tôi chưa giải được. 
 

Xem thêm