9 Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn mới nhất

I. Khái niệm liên kết
Câu 1: Đoạn văn bàn về mối quan hệ giữa hiện thực cuộc sống và sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
Câu 2: Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn:
Câu (1): Tác phẩm nào cũng có cơ sở từ hiện thực, nhưng hiện thực chỉ là vật liệu ba đầu cho người nghệ sĩ.
Câu (2): Từ các vật liệu đó của hiện thực, người nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật.
Câu (3): Sự sáng tạo ấy chính là thông điệp của nhà văn muốn gửi đến mọi người.
Câu 3: 
– Lặp từ “tác phẩm” và từ cùng trường nghĩa với từ “tác phẩm”: “nghệ sĩ”.
– Thay từ “nghệ sĩ” bằng từ “anh”.
– Dùng quan hệ từ “nhưng”.
– Dùng cụm từ “cái đã có rồi” đồng nghĩa với cụm từ “những vật liệu mượn ở thực tại”.
II. Luyện tập
– Liên kết nội dung:
+ Chủ đề: Cái mạnh, cái yếu của người Việt Nam và cách khắc phục. Các câu đều tập trung cho đề tài này. (Liên kết đề tài).
+ Trình tự trình bày:(Liên kết lô-gic).
– Liên kết về hình thức: các câu được liên kết với nhau bằng các phép liên kết:
+ Phép nối
+ Phép thế
+ Phép lặp

Xem thêm