9 Tiếng anh lớp 9 . Unit 3. Teen stress and pressure. Communication mới nhất

1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category
 
(Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.)
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 3. Teen stress and pressure. Communication
 
Hướng dẫn giải: 
 
1. C   2. B   3. D   4. A   5. E 
 
Tạm dịch:
 
1. Kỹ năng xã hội
 
Hợp tác với người khác và giải quyết xung đột
 
Có kỹ năng giao tiếp
 
2. Kỹ năng nhận thức
 
Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
 
Tập trung và tự kỷ luật
 
3. Kỹ năng quản gia
 
Chuẩn bị thức ăn, giặt giũ và làm việc nhà
 
Quản lý ngân sách nhỏ
 
Hiểu về hoạt động cơ bản của xe hơi
 
4. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
 
Nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bạn
 
Đối phó với những cảm xúc tiêu cực
 
5. Kỹ năng tự chăm sóc
 
Phát triển thói quen lành mạnh
 
Biết làm hoạt động thế nào và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp
 
Hiểu ranh giới của những rủi ro 
 
2. Discuss (Thảo luận)
 
Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?
 
(Bạn trẻ Việt Nam có cần tất cả hay một số kĩ năng như vậy không ? Tại sao? Tại sao không?)
 
Hướng dẫn giải:
 
Yes, they do.
 
Tạm dịch:
 
Có, họ nên cần.
 
3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class.
 
(Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp. )
 
Hướng dẫn:
 
– Social skills
 
– Cognitive skills
 
– Emotion control skills
 
– Self-care skills
 
4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed
 
(Nhín vào danh sách các kĩ năng sống. )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 3. Teen stress and pressure. Communication
 
Tạm dịch:
 
Kĩ năng nào bạn đã có? 
 
Kĩ năng nào bạn cần phát triển? 
 
Chia sẻ với bạn bè của mình. 
 
 
 

Xem thêm