9 Trả lời câu hỏi bài Thường biến SGK sinh học 9 mới nhất

Bài 1: (trang 73 SGK Sinh 9)

Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Phân biệt thường biến với đột biến:

Thường biến

Đột biến

1. Biến đổi kiểu hình

1. Biến đổi cơ sở vật chất

2. Không di truyền

2. Di truyền

3. Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng, tương ứng với điều kiện môi trường

3. Xuất hiện với tần suất thấp, ngẫu nhiên

4. Giúp sinh vật thích nghi

4. Thường có hại

Bài 2: (trang 73 SGK Sinh 9)

Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Mức phản ứng là giới hạn của thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

Bài 3: (trang 73 SGK Sinh 9)

Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất, vật nuôi, cây trồng như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đốì với các tính trạng số lượng trong trường hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện ảnh hưởng xấu, làm giảm năng suất.

Người ta vận dụng những hiểu biết về mức phản ứng để tăng năng suất vật nuôi cây trồng theo hai cách: áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp hoặc cải tạo, thay giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn.

Xem thêm