Chuyên đề ôn thi tiếng anh 12 phần Ngữ pháp có đáp án

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

Chuyên đề ôn thi Ngữ pháp Tiếng Anh 12 – Động từ khiếm khuyết có đáp án

  • 68 lượt thi

  • 61 câu hỏi

  • 60 phút

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Final year students________attend lectures. It’s optional.

Xem đáp án

Chọn D

Sinh viên năm cuối không cần phải tham gia vào tiết học. Nó không bắt buộc


Câu 2:

Whenever he had an important decision to make, he________a cigar to calm his nerves.

Xem đáp án

Chọn A

Mỗi khi anh ấy phải đưa ra quyết định quan trọng, anh ấy lại châm một điếu thuốc để trấn tĩnh


Câu 3:

Jessica looks very tired. She have________stayed up late to finish her assignment lastnight.

Xem đáp án

Chọn D

Nhìn Jessica thật mệt mỏi. Chắc chắc cô ấy đã thức khuya để hoàn thành bài luận tối hôm qua


Câu 4:

The authorities________ actions to stop illegal purchase of wild animals and their associated products effectively. However, they didn’t do so.

Xem đáp án

Chọn A

Chính quyền nên có hành động để ngăn chặn việc mua bán trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan của chúng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, họ đã không làm như vậy


Câu 5:

“You_________have cooked so many dishes. There are only three of us for lunch.”

Xem đáp án

Chọn C

Bạn không cần thiết phải nấu nhiều món như vậy. Chỉ có ba chúng ta ăn trưa thôi


Câu 6:

It turned out that I________ have bought Frank a present after all.

Xem đáp án

Chọn C

Cuối cùng, hóa ra là tôi chẳng cần mua cho Frank một món quà nào


Câu 7:

If Jones was at work until six, he________the murder.

Xem đáp án

Chọn A

Nếu Johns ở cơ quan đến tận 6 giờ, anh ta không thể nào gây ra vụ ám sát đó được


Câu 8:

She_________for her parents’ support during her university education, but she preferred to work part-time and support herself.

Xem đáp án

Chọn B

Cô ấy đã có thể yêu cầu sự hỗ trợ của bố mẹ trong khi học đại học, nhưng cô ấy lại thích đi làm thêm và sống tự lập hơn


Câu 9:

Circle one letter to indicate the option that best completes each off the following sentences.

Adrian got surprisingly high grades in the final exam. He________   his lessons very carefully.

Xem đáp án

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu mang hàm ý dự đoán về một việc đã xảy ra. Trong bốn phương án, phương án D mang nghĩa dự đoán một việc chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ. Phương án A và B không mang nghĩa dự đoán, phương án C mang nghĩa dự đoán một việc đã không xảy ra.

Chọn D.


Câu 10:

“You_________the report yesterday as the director won’t need it until next week.”

Xem đáp án

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy chỗ trống cần điền diễn tả một hành động đã diễn ra nhưng thật ra hành động đó không cần thiết.

Dịch nghĩa của các phương án, ta có phương án A diễn tả một hành động nên được làm trong quá khứ, phương án B diễn tả một hành động đã thực hiện và sau đó nhận ra rằng việc đó là không cần thiết, phương án C diễn tả một việc lẽ ra đã có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra, phương án D diễn tả một dự đoán chắc chắn về một việc không xảy ra trong quá khứ.

Chọn B.


Câu 11:

You_________pay £16 for a ticket for the Museum and stadium Tour at Old Trafford.

Xem đáp án

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy “pay £16 ff©r a ticket for the Myseym and Stadium Tayr at Old Trafford(vé tham quan Bảo tàng và Sân vận động tại Old Trafford) là một hành động cần thiết phải làm do quy định của nơi tham quan.

Trong bốn phương án, phương án A thể hiện khả năng, phương án B thể hiện sự cần thiết theo cảm nhận của người nói, phương án C thể hiện sự cần thiết phải làm do quy định hoặc lý do khách quan, phương án D thể hiện lời khuyên nên làm gì.

Chọn C.


Câu 12:

Circle one letter to indicate the option that best completes each of the following sentences

I’m overweight and the doctor says that I________  do exercise more often.

Xem đáp án

 Đáp án. C

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy đây là hành động cần thiết phải làm do quy định của người khác. Vì vậy, chọn have to (phải) để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Tôi bị quá cân và bác sĩ nói rằng tôi phải tập thể dục thường xuyên hơn.


Câu 13:

They are doing very hard on their project. It________ be very important to them

Xem đáp án

Đáp án. C

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy đây là một dự đoán về khả năng chắc chắn xảy ra của sự việc. Vì vậy, chọn must (phải) để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Họ đang làm việc rất chăm chỉ cho dự án. Chắc chắn nó phải rất quan trọng đối với họ.


Câu 14:

It’s a school rule. Everyone________wear a uniform.

Xem đáp án

Đáp án. A

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy wear a uniform (mặc đồng phục) là hành động cần thiết phải làm do một quy định khách quan được đề cập là a school rule (một quy định của trường học). Vì vậy, chọn has to (phải) để điền vào chỗ trống 

Dịch nghĩa: Đó là một quy định của trường học. Tất cả mọi người đều phải mặc đồng phục.


Câu 15:

________skiing with us this weekend?

Xem đáp án

 Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy đây là một lời đề xuất hay một lời mời. Trong 4 phương án, phương án B, C và D đều diễn tả lời mời. Tuy nhiên, phương án B và C không phù hợp về mặt cấu trúc vì would rather + V would prefer + to infinitive. Chỉ có phương án D phù hợp cả về mặt nghĩa và cấu trúc.

Dịch nghĩa: Bạn có muốn đi trượt tuyết với chúng tôi vào cuối tuần này không?


Câu 16:

The fire spread through the hotel very quickly but everyone________get out.

Xem đáp án

Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một khả năng trong quá khứ. could be able to đều dùng để nói về khả năng trong quá khứ, tuy nhiên, khi nói về một tình huống cụ thể mà trong tình huống đó ai có khả năng đã làm một việc và đã hoàn thành thì ta dùng be able to. Vì vậy, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Lửa nhanh chóng lan khắp khách sạn nhưng mọi người đã có thể thoát ra ngoài.


Câu 17:

Tom________watch TV than go to the party with his friend.

Xem đáp án

 Đáp án. D

Giải thích:

Cấu trúc S + would rather + infinitive + than + infinitive (Ai đó thích làm việc gì đó hơn một việc khác) 

Dịch nghĩa: Tom thích xem TV hơn là đến bữa tiệc với bạn của anh ấy


Câu 18:

She spoke in a low voice, but I________what she was saying

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một khả năng trong quá khứ. Vì vậy, chọn could để điền vào chỗ trống. 

Dịch nghĩa: Cô ấy nói nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thấy cô ấy đang nói gì.


Câu 19:

You________do the job if you didn’t speak English fluently.

Xem đáp án

Đáp án. A

Giải thích:

Dựa vào mệnh đề điều kiện if you didn’t speak English fluently (nếu bạn không nói tiếng Anh trôi chảy) ta thấy đây là câu điều kiện loại 2. Mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2 diễn tả một kết quả không có thật ở hiện tại với cấu trúc S + would/ could/ might (not) + infinitive. Vì vậy, phương án A phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Bạn không thể làm được công việc này nếu bạn không nói tiếng Anh trôi chảy.


Câu 20:

The phone rang but I didn’t hear it. I________asleep.

Xem đáp án

Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một sự phỏng đoán về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Trong 4 phương án, chỉ có phương án D mang nghĩa phỏng đoán chắc chắn về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Điện thoại kêu nhưng tôi đã không nghe thấy. Tôi chắc chắn đã ngủ quên.


Câu 21:

In this school, students are not allowed to smoke. They________smoke.

Xem đáp án

 Đáp án. A

Giải thích:

Thông tin students are not allowed to smoke (học sinh không được cho phép hút thuốc) cho thấy câu diễn tả một hành động bị cấm, không được phép làm. Vì vậy, chọn mustn’t (không được) để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Trong trường này, học sinh không được phép hút thuốc. Họ không được hút thuốc.


Câu 22:

Andy’s magic performance was amazing. You________a little bit longer to watch it.

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Thông tin Andy’s magic performance was amazing (Màn trình diễn ảo thuật của Andy rất tuyệt) cho thấy hành động stay a little bit longer (ở lại thêm một chút) lẽ ra nên làm trong quá khứ. Vì vậy, chọn should have chosen để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Màn trình diễn ảo thuật của Andy rất tuyệt. Lẽ ra bạn nên ở lại thêm một chút để xem nó.


Câu 23:

The instructions were in French, and I translated them into English for him. – You________that. He knows French.

Xem đáp án

Đáp án. A

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu và thông tin He knows French (Anh ta biết tiếng Pháp) cho thấy câu diễn tả sự không cần thiết của một hành động đã xảy ra. Vì vậy, chọn needn’t have to để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa:Hướng dẫn được viết bằng tiếng Pháp và tôi đã dịch nó sang tiếng Anh cho anh ta.” “Lẽ ra bạn không cần phải làm vậy. Anh ta biết tiếng Pháp.


Câu 24:

I think the principal of this school________give students more freedom in choosing the courses they want to study.

Xem đáp án

Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một suy nghĩ, quan điểm. Trong 4 phương án, phương án A diễn tả một thói quen trong quá khứ nên không phù hợp về mặt nghĩa, phương án B không phù hợp về mặt ngữ pháp (would like + to + Infinitive), phương án C diễn tả một khả năng khó xảy ra nên không phù hợp về mặt nghĩa. Phương án D diễn tả việc nên làm gì, phù hợp khi nói về suy nghĩ, quan điểm. Vì vậy, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng hiệu trưởng của trường này nên cho học sinh nhiều tự do hơn trong việc lựa chọn các khóa học mà học muốn học.


Câu 25:

It’s getting cold. ________I turn on the heater for you?

Xem đáp án

Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn đạt một lời đề nghị giúp đỡ. Trong 4 phương án, phương án A là câu nghi vấn của thì hiện tại đơn không phù hợp về mặt nghĩa, phương án B diễn tả sự cần thiết phải làm việc gì đó nên không phù hợp về nghĩa, phương án C không phù hợp về mặt cấu trúc, phương án D diễn tả lời đề nghị giúp đỡ ai đó. Vì vậy, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Trời đang trở nên lạnh. Tôi bật sưởi lên cho bạn nhé?


Câu 26:

It’s really a good movie. You_______and see it this evening.

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Dựa vào thông tin It’s really a good movie (Nó thực sự là một bộ phim hay), ta thấy câu diễn tả một việc rất đáng làm. Trong 4 phương án, phương án A và D liên quan tới những sự việc trong quá khứ nên không phù hợp về mặt nghĩa. Phương án C diễn tả một việc cần thiết phải làm theo quy định của yếu tố khách quan nên cũng không phù hợp. Phương án B ngoài nét nghĩa là một việc cần thiết phải làm theo cảm nhận của bản thân còn có diễn tả điều gì đó nên làm vì nó rất thú vị và đáng làm. Vì vậy, phương án B phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Nó thực sự là một bộ phim hay. Bạn phải đi xem nó tối nay đi.


Câu 27:

Look at all the tools on the floor. He________somewhere around here.

Xem đáp án

Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một phỏng đoán về hành động đang diễn ra thời điểm hiện tại. Trong 4 phương án, các phương A và C đều diễn tả phỏng đoán về các hành động không diễn ra. Phương án B diễn tả một việc lẽ ra đã có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra nên không phù hợp về nghĩa. Chỉ có phương án D diễn tả sự phỏng đoạn chắc chắn về hành động diễn ra tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Nhìn tất cả những dụng cụ trên sàn kìa. Anh ấy chắc chắn đang làm việc đâu đó quanh đây.


Câu 28:

I would like you________the plants for me while I’m away.

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Cấu trúc S + would like + sb + to infinitive (yêu cầu ai đó làm việc gì một cách lịch sự).

Dịch nghĩa: Tôi muốn bạn tưới nước cho cây trong vườn trong khi tôi đi vắng


Câu 29:

Minh passed the exam with flying colours. He________very hard to get such a good result.

Xem đáp án

Đáp án. C

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một phỏng đoán chắc chắn về một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, phương án C phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Minh vượt qua kì thi với điểm rất cao. Chắc chắn anh ấy phải học hành chăm chỉ lắm để đạt kết quả tốt như vậy.


Câu 30:

-________me to deliver these flowers to the recipient for you? – That’d be nice.

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Cấu trúc Would you like me + to infinitive (Đề xuất làm việc gì đó cho ai)

Dịch nghĩa: – Bạn có muốn tôi chuyển những bông hoa này đến người nhận cho bạn không? – Điều đó thật tuyệt.


Câu 31:

My motorbike broke down in the middle of nowhere, but luckily I________it on my own.

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả khả năng giải quyết một sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Vì vậy, chọn was able to để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Xe của tôi bị hỏng ở vùng ngoại ô nhưng may mắn thay tôi đã có thể tự sửa nó.


Câu 32:

My purse________at the station while I was waiting for the train.

Xem đáp án

Đáp án. A

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một sự phỏng đoán chắc chắn về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, chọn must have been stolen để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Ví của tôi chắc chắn đã bị lấy cắp ở nhà ga trong lúc tôi đang đợi tàu đến.


Câu 33:

Mom and Dad________an argument. They’re not talking to each other.

Xem đáp án

Đáp án. A

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một sự phỏng đoán chắc chắn về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, chọn must have had để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Mẹ và bố chắc chắn đã cãi nhau. Họ đang không nói chuyện với nhau.


Câu 34:

Ann stayed in bed all Sunday morning because she________go to work.

Xem đáp án

Đáp án. A

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một việc không cần phải làm. Trong 4 phương án, chỉ có doesn’t have to mang nghĩa không phải làm gì đó. Vì vậy, phương án A phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Ann ở trên giường cả buổi sáng Chủ nhật vì cô ấy không phải đi làm.


Câu 35:

She is going to travel to Japan for summer holiday; therefore, she________get a passport soon.

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả hành động get a passport (làm hộ chiếu) là hành động cần thiết phải làm do sự quy định của yếu tố khách quan. Để diễn tả một việc cần thiết phải làm theo quy định khách quan ta dùng have to. Vì vậy, phương án B phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ đi du lịch Nhật bản vào kì nghỉ hè, vì vậy cô ấy cần làm hộ chiếu sớm.


Câu 36:

He owns a very expensive house. He________be a rich person.

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một dự đoán chắc chắn về một việc đang diễn ra. Vì vậy, chọn must để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Anh ấy sở hữu một căn nhà rất đắt đỏ. Chắc hẳn anh ấy rất giàu có.


Câu 37:

When I was a child, I________understand adults, now that I’m an adults I________understand children.

Xem đáp án

Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ở chỗ trống thứ nhất ta cần một động từ khuyết thiếu chỉ khả năng trong quá khứ, ở chỗ trống thứ hai ta cần một động từ khuyết thiếu chỉ khả năng ở hiện tại. Vì vậy, phương án D phù hợp nhất

Dịch nghĩa: Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi không thể hiểu được người lớn nghĩ gì. Còn bây giờ khi tôi là người lớn, tôi không thể hiểu được trẻ con nghĩ gì


Câu 38:

I________you the money but why didn’t you ask me?

Xem đáp án

Đáp án. C

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một hành động đáng lẽ đã có thể xảy ra nhưng lại không xảy ra. Vì vậy, chọn could have lent để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Lẽ ra tôi đã cho thể cho bạn vay tiền nhưng tại sao bạn không hỏi tôi?


Câu 39:

She knew everything about our plan. She________to our conversation.

Xem đáp án

Đáp án. A

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một phỏng đoán chắc chắn về một sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Vì vậy, chọn must have listened để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Cô ấy biết mọi thứ về kế hoạch của chúng ta. Chắc chắn là cô ấy đã nghe cuộc nói chuyện của chúng ta.


Câu 40:

You________buy the tickets. I got two for free from my dad.

Xem đáp án

Đáp án. B

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một việc không cần phải làm. Vì vậy, chọn don’t have to để điền vào chỗ trống. 

Dịch nghĩa: Bạn không cần phải mua vé đâu. Tôi xin được hai chiếc miễn phí từ bố của tôi.


Câu 41:

I________swim well when I was a child. I even won the school championships.

Xem đáp án

Đáp án. D

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu và thông tin when I was a child (khi tôi còn là một đứa bé), ta thấy câu diễn tả khả năng làm được việc gì đó trong quá khứ. Vì vậy chọn could để điền vào chỗ trống.

Dịch nghĩa: Tôi có thể bơi giỏi khi tôi còn là một đứa bé. Tôi thậm chỉ còn chiến thắng giải vô địch trường.


Câu 42:

Fill in the blanks using modals in the box. Decide If you need the past and/ or continuous form.

must

mustn’t

may

might

can

could

should

shouldn’t

can’t

 

The singer has got a sore throat so she________(sing) at the concert tonight.

Xem đáp án

Đáp án. can’t sing

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một khả năng không thể làm gì ở hiện tại. Vì vậy, ta cần điền can’t sing để hoàn thành câu.

Dịch nghĩa: Cô ca sĩ đã bị đau họng, vì vậy cô ấy không thể hát ở buổi hòa nhạc hôm nay.


Câu 43:

A: I’m afraid Ted is watching TV again.
B: He________(watch) because his room is completely silent and dark. He________(sleep).

Xem đáp án

Đáp án. can’t be watching – must be sleeping

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của đoạn hội thoại, ta thấy câu thứ nhất diễn tả sự phỏng đoán về một việc không thể đang diễn ra ở thời điểm hiện tại nên ta cần điền can’t be watching. Câu thứ hai diễn tả sự phỏng đoán về một việc chắc chắn đang xảy ra ở thời điểm hiện tại nên ta điền must be sleeping.

Dịch nghĩa: A: Tôi e rằng Ted lại đang xem TV.

B: Nó không thể đang xem TV được bởi vì phòng của nó yên lặng và tối. Chắc chắn nó đang ngủ.


Câu 44:

Tom________(write) this because it is in French and he doesn’t know French.

Xem đáp án

Đáp án. can’t have written

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả sự phỏng đoán về một việc đã không xảy ra. Vì vậy, ta cần điền can’t have written để hoàn thành câu.

Dịch nghĩa: Tom không thể nào viết cái này bởi vì nó được viết bằng tiếng Pháp mà anh ấy không biết tiếng Pháp.


Câu 45:

Parents________(have) so many children if they have difficulties taking good care of them.

Xem đáp án

Đáp án. shouldn’t have

Giải thích:

Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy đây là một lời khuyên không nên làm gì đó. Vì vậy, ta điền shouldn’t have để hoàn thành câu.

Dịch nghĩa: Cha mẹ không nên có quá nhiều con nếu họ gặp khó khăn trong việc chăm sóc tốt cho chúng.


Câu 46:

Timmy is a very good boy. He isn’t naughty, so he________(break) that window. Somebody else________(break) it.

Xem đáp án

Đáp án. can’t have broken – must have broken

Giải thích:

Ở vị trí cần điền thứ nhất, dựa vào nghĩa của câu và thông tin He isn’t naughty (Cậu ấy không nghịch ngợm) ta thấy câu diễn tả sự phỏng đoán về một hành động đã không xảy ra, nên ta điền can’t have broken, ở vị trí thứ hai, ta cần một động từ khuyết thiếu diễn tả sự phỏng đoán về một hành động chắc chắn đã xảy, vì vậy điền must have broken để hoàn thành câu.

Dịch nghĩa: Timmy là một cậu bé ngoan. Cậu ấy không nghịch ngợm, vì vậy cậu ta không thể nào làm vỡ cửa sổ. Chắc chắn ai đó khác đã làm vỡ nó.


Câu 47:

Passengers________(open) the door when the train is moving.