Đề kiểm tra Giữa học kỳ 2 Vật Lý 12 có đáp án ( Mới nhất)

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

Đề kiểm tra Giữa học kỳ 2 Vật Lý 12 có đáp án ( Mới nhất) – Đề 13

  • 1146 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y – âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39μmλ0,76μm. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là

Xem đáp án

Đáp án D

Theo đề cho bước sóng thỏa mãn: 0,39μmλ0,76μm

Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm tương đương với đây phải là vị trí trùng nhau đầu tiên của các ánh sáng đơn sắc.

Vì thế đây là vị trí trùng nhau của vân sáng bậc (k + 1) của ánh sáng tím và vân sáng bậc k của ánh sáng đơn sắc khác.

Ta có: k+1λ1Da=kλDaλ=k+1kλ20,39μmλ0,76μm0<k<1,05k=1

Suy ra: x=2,34mm


Câu 2:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 2m; a = 2 mm. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm). Tại điểm trên màn quan sát cách vân trắng chính giữa 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó?

Xem đáp án

Đáp án B

Các bức xạ cho vân sáng thỏa mãn: x=kλDa

k=x.aλD0,4μm<λ<0,75μm4,4<k<8,25k=5;6;7;8

Vậy có tất cả 4 bức xạ cho vân sáng tại đó.


Câu 3:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng có bước sóng λ từ 0,4μm đến 0,7μm. Khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là a = 2mm, từ hai nguồn đến màn là D = 1,2 m tại điểm M cách vân sáng trung tâm một khoảng xM=1,95 mm có những bức xạ nào cho vân sáng

Xem đáp án

Đáp án D

Các bức xạ cho vân sáng thỏa mãn: x=kλDa

k=x.aλD0,4μm<λ<0,7μm4,64<k<8,125k=5;6;7;8

Vậy có tất cả 4 bức xạ cho vân sáng tại đó.


Câu 4:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y – âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39μmλ0,76μm. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là

Xem đáp án

Đáp án D

Giống câu 1.


Câu 5:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe đươc chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ=0,6μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ)

Xem đáp án

Đáp án A

Khoảng vân là: i=λDa=0,6.106.1,50,5.103=1,8.103m=1,8mm

Vậy tại điểm M trên màn cách vân trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4cm thì sẽ cho vân sáng bậc: k=xi=5,41,8=3


Câu 6:

Trong một thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1=0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2=600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: i=λDa nên ta lập được tỉ lệ: λ1λ2=i1i2540600=0,36i2i2=0,4μm


Câu 7:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án D

Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm nên khoảng vân là: 8i=3,6mmi=3,68=0,45mm

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: λ=iaD=0,45.103.1,2.1030,9=6.107=0,6μm

 


Câu 8:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y – âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

Xem đáp án

Đáp án C

Khoảng vân ứng với bước sóng λ1 là:

i1=λ1Da=500.109.1,22.103=3.104=0,3mm

Vị trí vân sáng của hệ trùng nhau tương đương với:

x=k1i1=k2i2k1λ1=k2λ2k1k2=λ2λ1=660500=3325i12=33i1=33.0,3=9,9mm

Vậy khoảng cách chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là: x=i12=9,9mm


Câu 9:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c=3.108m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án C

Bước sóng dùng trong thí nghiệm là: λ=iaD=0,8.103.1.1032=0,4.106m

Vậy tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là: f=cλ=3.1080,4.106=7,5.1014Hz


Câu 10:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5μm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là

Xem đáp án

Đáp án C

Khoảng vân trong giao thoa là: i=λDa=0,5.106.20,5.103=2.103m

Xét trên vùng giao thoa mà đề cho thì số vân sáng trên khoảng đó là: Ns=2L2i=2262.2+1=13


Câu 11:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1=750 nm, λ2=675 nmλ3=600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5μm có vân sáng của bức xạ:

Xem đáp án

Đáp án C

Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn sáng gồm ba bức xạ cho như đề. Ta có hiệu quang trình là: d1d2=kλ nên khi mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5μm thì có vân sáng bức xạ λ=750nm do sẽ cho giá trị của k là một số nguyên.


Câu 12:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

Xem đáp án

Đáp án D

Khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu và khoảng cách giữa hai khe còn một nửa thì khoảng vân sẽ là: i2=λ2D2a2=λ.2D1a1/2=λD1a1.4=4i1 nên khoảng vân tăng lên 4 lần.


Câu 13:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án C

Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm nên khoảng vân trong giao thoa sẽ là: i=xk=2,43=0,8mm

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: λ=iaD=0,8.103.1032=4.107m


Câu 14:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: k1λ1=k2λ2

k1=k2λ2λ1=4.0,76λ10,38<λ1<0,764<k<8

Vậy tại vị trí này còn có vân sáng của 4 ánh sáng đơn sắc khác nhau nữa.


Câu 15:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1=450 nmλ2=600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Xem đáp án

Đáp án D

Khoảng vân ứng với các bước sóng λ1λ2 lần lượt là:

i1=λ1Da=450.109.20,5.103=1,8.103m

i2=λ2Da=600.109.20,5.103=2,4.103m

Khoảng vân của hệ hai vân sáng trùng nhau là: i1i2=34i12=4i1=7,2.103m=7,2mm

Xét trong khoảng đề bài cho thì số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là tất cả các giá trị k nguyên thỏa mãn: xM<ki12<xN5,5<k.7,2<220,75<k<3,05

k=1;2;3

Có tất cả 3 vân sáng trùng nhau.


Câu 16:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

Xem đáp án

Đáp án C

Khoảng vân của giao thoa là: i=λDa=0,6.106.2,5103=1,5.103m

Tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa là: N=Ns+Nt=2L2i+1+2L2i+12=17


Câu 17:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λđ=720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl

Xem đáp án

Đáp án D

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nguồn ánh sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc đó là bức xạ màu đỏ và bức xạ màu lục. Trên màn quan sát giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục nên i12=9il

Mặt khác vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau thỏa mãn: k1il=k2iđk1λl=k2λđ

k2=k1λlλđ500nm<λ1<575nm6,875<k2<7,1825

k2=7

Vậy giá trị của λl=560nm


Câu 18:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: x=kλDa3.103=kλ.20,8.1031,57<k<3,58

Suy ra có hai bức xạ cho vân sáng tại vị trí này với λ1=0,4μm; λ2=0,64μm


Câu 19:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1,S2 đến M có độ lớn bằng:

Xem đáp án

Đáp án D

Tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba nên vân tối này sẽ có hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1;S2 đến M có độ lớn bằng 2,5λ


Câu 20:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 2 mm và 4,5 mm, quan sát được:

Xem đáp án

Đáp án A

Số vân sáng trong khoảng giữa MN thỏa mãn: 2<k.1,2<4,51,67<k<3,75k=2;3 nên có 2 vân sáng.

Số vân tối trong khoảng giữa MN thỏa mãn: 2<k+0,51,2<4,51,17<k<3,25k=2;3 nên có 2 vân tối.


Câu 21:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1λ2. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bâc 10 của λ2. Tỉ số λ1λ2 bằng

Xem đáp án

Đáp án C

Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân bậc 10 của λ2 nên tỉ số của λ1; λ2 sẽ là: λ1λ2=1012=56


Câu 22:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1=0,42μm; λ2=0,56μmλ3=0,63μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

k1k2=λ2λ1=0,560,42=43i12=4i1=3i2k2k3=λ3λ2=0,630,56=98i23=9i2=8i3k1k3=λ3λ1=0,630,42=32i13=3i1=2i3

Từ đây suy ra: i123=9i2

Vậy xét trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm thì có số vân sáng là: N=8+7+112+3+0=21


Câu 23:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án B

Khoảng cách giữa hai khe là 0,6mm và khoảng vân trên màn quan sát được là 1mm.

Ta có tỉ lệ: i1i2=D1D2=DD0,25DD0,25=10,8D=1,25m

Vậy bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: λ=aiD=0,6.103.1.1031.25=0,48μm


Câu 24:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên băng ánh sáng đơn săc có bước sóng λ2=5λ13 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

Xem đáp án

Đáp án A

Ban đầu trên đoạn thẳng MN có 10 vân tối, và M, N là hai vị trí của hai vân sáng nên ta có: MN=10i1i1=2010mm=2mm=λDa

Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có λ2=5λ13 nên khoảng vân lúc này sẽ là: i2=53λDa=53i1=103mm

Số vân sáng trên đoạn MN lúc này là: Ns=2L2i2+1=7


Câu 25:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1, λ2 có bước sóng lần lượt là 0,48μm và 0,60μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: k2k1=λ1λ2=i1i2=0,480,6=45. Nên trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất có cùng màu với vân trung tâm thì có 4 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ2


Câu 26:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng

Xem đáp án

Đáp án A

Khoảng vân ban đầu là: i=xk=65=1,2mm

Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6 nên ta được:

x=5λDa1=6.λDa2a1a2=56aa+0,2=56a=1mm

Vậy bước sóng của ánh sáng đơn sắc là: λ=iaD=1,2.103.1.1032=6.107m


Câu 27:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3 mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án A

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: x=kλDaλ=xakD=3.103.1.1033.2=5.107m


Câu 28:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

Xem đáp án

Đáp án C

Hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn bằng khoảng vân trong giao thoa nên khoảng cách đó sẽ là: x=i=λDa=0,6.106.1,51.103=9.104m=0,9mm


Câu 29:

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là

Xem đáp án

Đáp án D

Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là: x = 6i.


Câu 30:

Thực hiện thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần mà quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng

Xem đáp án

Đáp án A

Ban đầu: x=4,2mm=5.λDa. Giữ cố định các điều kiện khác và di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa thì ta được: x=4,2mm=3,5.λD+0,6a

Từ đó ta tính được: D=1,4m

Vậy bước sóng λ là: λ=4,2.103.1.1035.1,4=0,6μm


Câu 31:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng: khoảng cách hai khe S1S2 là a; khoảng cách từ S1S2 đến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,4μmλ2=0,6μm. Điểm M là vân sáng bậc 6 của ánh sáng có bước sóng λ1, tại M đối với ánh sáng có bước sóng λ2 ta có

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: k1k2=λ2λ2=i2i1=0,60,4=32 nên khi điểm M là vân sáng bậc 6 của ánh sáng có bước sóng λ1 thì tại M đối với ánh sáng có bước sóng λ2 ta có vân sáng bậc 4.


Câu 32:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng: khoảng cách hai khe S1S2 là a; khoảng cách từ S1S2 đến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,4μmλ2=0,6μm. Điểm M có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm khi có tọa độ

Xem đáp án

Đáp án B

i1i2=λ1λ2=0,40,6=23i12=3i1=2i2

Vậy điểm M có cùng màu với vân sáng trung tâm khi có tọa độ: xm=3ni1=2ni2=6λ1Da


Câu 33:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng: khoảng cách hai khe S1S2 là a; khoảng cách từ S1S2 đến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,5μmλ2 (thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy). Biết điểm M có vân sáng cùng màu với vân tối trung tâm, tại M là vân sáng bậc 3 của ánh sáng bước sóng. Bước sóng λ2 bằng

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: λ1λ2=k2k1=i1i20,5λ2=k23

1,92<k2<3,94k2=2λ2=0,75μm


Câu 34:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng. Chiếu đồng thời ánh sáng bước sóng λ1=0,66μm và ánh sáng có bước sóng λ2 thấy vân sáng bậc 3 ứng với λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bước sóng λ1. Bước sóng λ2 có giá trị là?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: λ1λ2=32λ2=0,44μm


Câu 35:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng: nguồn phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1=0,5μmλ2=0,75μm. Xét tại M là vân sáng bậc 6 λ1: và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng λ2 (M, N ở cùng phía so với O). Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân sáng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: λ1λ2=0,50,75=23 nên suy ra vân sáng bậc 6 của λ2 sẽ là: .

Vậy từ vị trí vân sáng bậc 6 của λ1 đến vị trí vân sáng bậc 9 của λ2 thì có 2 vân sáng đơn sắc của λ1, 1 vân sáng đơn sắc của λ2 và 2 vân sáng trùng nhau.

Vậy sẽ có tất cả 5 vân sáng.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.