Trắc nghiệm KTPL 10 Cánh diêu Bài 14. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đáp án

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

Trắc nghiệm KTPL 10 Cánh Diều Bài 14. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có đáp án

  • 169 lần thử

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Khi soạn thảo, ban hành, sửa đổi, bổ sung hiến pháp phải tuân theo hiến pháp

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp do Quốc hội soạn thảo theo một nhiệm vụ và thủ tục cụ thể do Hiến pháp quy định.


Câu 2:

Việt Nam có bao nhiêu bản hiến pháp kể từ khi thành lập?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp là Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều của 2001), Hiến pháp 2013.


Câu 3:

Nội dung của hiến pháp là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác lập những vấn đề cơ bản nhất về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Tổ chức và chức năng của bộ máy nhà nước.


Câu 4:

Hiến pháp Việt Nam do cơ quan nào soạn thảo?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, những nguyên tắc quan trọng nhất về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.


Câu 5:

Làm thế nào tất cả công dân nên đối phó với hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Để thực hiện nghĩa vụ thượng tôn Hiến pháp, mỗi công dân phải tích cực làm quen với nội dung các quy định của Hiến pháp và nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp trong cuộc sống hàng ngày.


Câu 6:

Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật là:

– Là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, quy định những công việc cơ bản, quan trọng nhất của đất nước.

– Là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

– Các văn bản quy phạm pháp luật khác được xây dựng và ban hành trên cơ sở và phù hợp với Hiến pháp.


Câu 7:

Nêu những nét đặc trưng của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đạo luật cơ bản của nhà nước, là cơ sở để xây dựng và ban hành mọi văn bản quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật quốc gia. Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật khác không được vi phạm Hiến pháp.


Câu 8:

Mọi công dân phải làm gì để thực hiện nghĩa vụ thượng tôn Hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp, mọi công dân phải:

+ Tích cực tìm hiểu nội dung các quy định của hiến pháp.

Nghiêm chỉnh và tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp trong cuộc sống hàng ngày.

+ Tích cực tuyên truyền, phê phán, phản đối các hành vi vi phạm Hiến pháp nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội và công dân.


Câu 9:

Các quy định của Hiến pháp là nguồn gốc và cơ sở của mọi sự

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật khác đều được xây dựng và ban hành trên cơ sở và phù hợp với Hiến pháp.


Câu 10:

Nước ta ban hành bản hiến pháp đầu tiên vào năm nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Ngày 9 tháng 11 năm 1946, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với 240 phiếu thuận và 2 phiếu chống.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.