Trắc nghiệm KTPL 10 Cánh diều Bài 19. Pháp luật trong đời sống xã hội có đáp án

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

KTPL 10 KTPL Bài 19. Các quy luật trong đời sống xã hội có đáp án

  • 147 lần thử

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Sự khác biệt giữa Luật và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Điểm khác nhau giữa pháp luật và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là:

Pháp luật nói chung là những quy tắc xử sự có tính ràng buộc đối với mọi người.

– Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là quy định về nhiệm vụ của đoàn viên.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng rộng rãi, nhiều nơi, có giá trị ràng buộc đối với mọi người, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội (tính quy phạm phổ biến). Đây là đặc điểm phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác.


Câu 3:

Pháp luật là quy tắc xử sự chung áp dụng cho tất cả mọi người. Pháp luật có những đặc điểm nào sau đây?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Tính quy phạm phổ biến thể hiện ở chỗ, pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có ở nhiều nơi, có tính chất ràng buộc đối với mọi người, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là đặc điểm phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác.


Câu 4:

Đặc điểm nào của luật phân biệt nó với quy tắc đạo đức?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Quyền hạn là một đặc điểm phân biệt pháp luật với các chuẩn mực đạo đức, nơi mà việc thực thi chủ yếu dựa trên kỷ luật tự giác. Người không tuân thủ chuẩn mực đạo đức bị dư luận phê phán.


Câu 5:

Pháp luật có vai trò gì trong đời sống xã hội?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, giúp nhà nước quản lý kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và pháp luật. Pháp luật tạo ra cơ chế thúc đẩy sản xuất mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện các lĩnh vực khác của đời sống xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội.


Câu 6:

Theo bạn, các quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Bảo vệ Môi trường dành cho ai?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Các quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Bảo vệ Môi trường được áp dụng đối với: Mọi người dân trên lãnh thổ Việt Nam.


Câu 7:

Những quy định của chính phủ đang được thực hiện và thực thi?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam năm 2008, quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành hoặc liên tịch ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục. Các quy định chứa đựng các nguyên tắc xử sự chung có tính ràng buộc chung và được nhà nước bảo đảm thực hiện.


Câu 8:

Vì sao nói pháp luật là quy tắc xử sự chung của mọi người?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Pháp luật là quy tắc xử sự chung cho mọi người. Bởi vì:

– Việc tạo ra quy tắc xử sự chung này sẽ góp phần tạo ra sự công bằng, bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

– Ngoài ra pháp luật giúp điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để các hoạt động diễn ra có trật tự nên nó phải được áp dụng cho tất cả mọi người.


Câu 9:

Pháp luật do nhà nước làm ra và bảo đảm thực hiện nhằm mục đích gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính chất ràng buộc chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.


Câu 10:

Nếu một cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật, họ sẽ bị trừng phạt

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nghiêm khắc bằng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.